Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
04.10.2018
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) на Министъра на труда и социалната политика търговците на дребно са длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от тях медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Анализът на цените на продаваните медицински изделия следва да се представи в електронен вид във формат Excel по образец. Образецът може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“,

          Фактурите, издадени от търговците на едро, следва да се представят като заверени копия.

           Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на Министъра на труда и социалната политика производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка са длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на произвежданите от тях медицински изделия.

            Анализът на цените на произвежданите медицински изделия следва да се представи в електронен вид

            Напомняме Ви, че следва да изпълните това си задължение и да предоставите исканата информация в Агенцията за хората с увреждания в нормативно установения срок.

            При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 54а от ЗИХУ– ще Ви наложи санкция в предвидения размер.

17.09.2018
Съобщение

Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

За участие е необходимо  да се попълни формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

Крайния срок за кандидатстване e  12.10.2018 г. 17.30 ч. на ел адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg

 

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv