Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
08.11.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) сте длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Напомняме Ви, че към момента не сте изпълнили това си задължение в посочения в наредбата срок, с което сте извършили нарушение на Наредбата. Уведомяваме Ви, че следва да предоставите изискуемите анализи в Агенцията за хората с увреждания в 7-дневен срок от получаването на настоящото писмо.

            Образец на Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“ на официалният сайт на Агенцията.

При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас предвидената в чл. 35в, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ санкция – заличаване на регистрацията Ви.

30.10.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на Министъра на труда и социалната политика сте длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Напомняме Ви, че ако не сте изпълнили това си задължение следва да предоставите в Агенцията за хората с увреждания в нормативно установения срок следната информация:

            Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия по образец, който може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“,

           Заверени копия  от фактурите, издадени от търговците на едро.

           При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер.

12.07.2017
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания учреди знак „ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“. Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с увреждания в техни еднолични  фирми, в специализирани предпиятия и кооперации или работодатели в обичайна работна среда. Знакът се предоставя безвъзмездно, по определен регламент, след подадено заявление в Агенция за хората с увреждания.

С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете в рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ".

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv