^
Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
20.03.2024
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания /Методика/. В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключени минимум три пълни календарни месеца като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/

Пълен текст на обявата за финансиране на проекти със социална и стопанска  насоченост

18.03.2024
Съобщение

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Общите условия, на които следва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да надвишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

- Инвестиционни дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

- Дейности, които ще се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 24 (двадесет и четири) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкритите работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

По-подробна информация може да намерите в Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Методиката и документите към нея са актуализирани и са публикувани  в сайта на АХУ, рубрика Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.

  1. Максимален размер на субсидията  е до 30 000 лева.
  2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.04.2024 година
  3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

  • Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ в рубрика: Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.
  • Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие (Приложение 4 към Методиката) с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:
  1. На място, в деловодството на АХУ, не по-късно от 17:30 часа на 23.04.2024 г., на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.04.2024 година.
  3.  По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg . Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.04.2024 година.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Лице за контакт Теодора Спасова – Главен експерт в дирекция ПВХУ

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 02/832 90 73     

 

15.03.2024
Съобщение

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

„Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектните дейностите са обособени в три компонента:

КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;

КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.

КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент 1 –  до 20 000 лв.;

            Компонент 2 –  до 20 000 лв.;

            Компонент 3 –  до 50 000 лв. за лифтови платформи и до 100 000 лв. за асансьори.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. Обръщаме внимание, че Методиката и документите към нея са актуализирани и същите са публикувани  в сайта на АХУ, рубрика Проекти/Програми, Достъпна среда.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

            1. На място,  в деловодството на Агенцията за хората с увреждания, не по-късно от 17:30 часа на 22.05.2024 г. на адрес – гр. София, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

            2.  Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и с пощенско клеймо или куриер не по-късно от 17:30 часа на 22.05.2024 г. на посочения в т.1 адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

            3.  По електронен път не по-късно от 17:30 часа на 22.05.2024 г., при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_dostap@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 – Тони Николова – гл. експерт.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео: