^
Република България
Начало>>Декларация за достъпност>>

Декларация за достъпност

 

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Агенция за хората с увреждания се ангажира да осигурява достъпност до институционалния си уебсайт https://ahu.mlsp.government.bg в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт на адрес:https://ahu.mlsp.government.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
I. Статус на съответствие - Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу
 
II. Недостъпно съдържание - Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) са описани по-долу в  Приложение 1.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗИСКВАНЕ НА СТАНДАРТА

ПОЯСНЕНИЯ

9.1.2.1. Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Не се публикуват записи на аудио материали
9.1.2.4. Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Няма живо видео излъчване на сайта
9.1.4.2. Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично.
9.2.2.1. Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Не са заложени времеви ограничения.
9.2.2.2.1. За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс.
9.2.2.2.2. За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.     Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично.
9.2.5.1. Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Не се използва многоточков курсор.
9.2.5.4. Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Не се използват функционалности,  управлявани от движението на устройството или на потребителя.
9.3.3.4. Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите, с изключение на връзката към E-Портала, в който се изисква надеждна идентификация от страна на потребителите, преди да извършат действия с правни последици.
   
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Методи за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

  • По електронен път на официалния електронен адрес на Агенцията ahu@mlsp.government.bg
  • По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерство на електронното управление, достъпна на адрес  https://edelivery.egov.bg/.
  • По електронен път през Системата за електронен обмен на съобщения.
  • На хартиен носител, адресирано до Агенция за хората с увреждания и изпратено по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 1000 София, ул. „Софроний Врачански“ № 104-106
  • Писмено и устно на място в центъра за административно обслужване на  Агенцията  в работно време: всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа. Протоколът от устно заявяване  се подписва и от подаващия сигнала гражданин.
  • На телефон +359 (2) 9318 095 от понеделник до петък от 09:00  до 17.30 ч.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ

На основание чл. 58г. от ЗЕУ Агенция за хората с увреждания определя следната процедура за разглеждане на сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на АХУ:

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени или мотивиран отказ, в случаите, когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подателят на сигнала не е посочил по какъв начин (по какъв канал за обратна връзка) желае да получи отговор по сигнала, отговорът се изпраща по същия начин, по който сигналът е постъпил в Инспекцията. За подадените на място в Центъра за административно обслужване сигнали, отговорът се изпраща на посочения от заявителя адрес за кореспонденция. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай че Агенция за хората с увреждания

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала,

подателят на сигнала може да подаде жалба до министъра на електронното управление. Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на Министерство на електронното управление (МЕУ) на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;
  • чрез центъра за административно обслужване на гражданите на МЕУ: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ: п.к. 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Агенция за хората с увреждания винаги се стреми да предоставя на своите потребители удобен, достъпен и в съответствие с наличните стандарти за достъпност сайт. Това обаче не винаги е възможно в цялост. В случай, че срещнете затруднения, неудобство или установите несъответствие в изискванията за достъпност на интернет страницата се свържете с нас на посочените данни за предоставяне на обратна информация и предложения в раздел I.

Дата на  изготвяне на декларацията: 05.01.2023 г.