^
Република България
Начало>>Новини>>

Новини

28.09.2022
Съобщение

С благодарност от младите атлети със синдром на Даун към екипа на Агенцията за хората с увреждания!

   

Участието на Отборът на България на СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ БЪЛГАРИЯ" в световното първенство за атлети с Даун в Нимбурк, Чехия, стана възможно с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания.

02.09.2022
Съобщение

   

 Кооперативен фестивал за хора с увреждания - „КООП ФЕСТ БАНКЯ 2022“ се провежда в периода 1 – 4 септември с цел създаване на благоприятна среда за изява на хората с увреждания и активното им включване в обществени инициативи. Негови организатори са Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания  и с партньорството на Столична община район „Банкя“.

31.08.2022
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) ще финансира 7 проекта за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. В присъствието на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска, изпълнителният директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов и управителите на класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания подписаха договорите за изпълнение.

„Хората с увреждания са ценен капитал и трябва да бъдат интегрирани на пазара на труда. Министерството на труда и социалната политика ще продължи своите усилия за подкрепа както на работодателите, така и на хората с увреждания по отношение на тяхната заетост и грижите, които получават, отбеляза министър Лазаров.

Общата стойност на одобрените проекти със стопанска насоченост е в размер на 470 561 лв. като максималната субсидия за всяко одобрено предложение е 80 000 лв. Субсидията се отпуска за разкриване и оборудване на нови работни места, както и за финансиране на дейности за повишаване на конкурентоспособността на работодателите чрез изграждане на нови производствени линии.

С реализацията на проектите ще се оборудват работни места за дълготрайно безработни хора с трайни увреждания чрез технологично оборудване за шивашкото и печатарското производство, както и в сферата на туристическите, транспортните и авторемонтните услуги.

През 2022 г. по програмата бяха проведени два конкурса за финансиране на проекти със стопанска насоченост, в които участваха 25 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Одобрени за финансиране бяха общо 16 проекта на обща стойност над 1,3 млн. лв., по които бяха създадени нови работни места за хора с трайни увреждания.

16.08.2022
Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани страни - обичайни работодатели/ органи по назначаване за следното:

Във връзка със Заповед № 0023-4625/16.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания срокът за подаване на проектните предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се удължава до 31.08.2022 г.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 31.08.2022 г.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 31.08.2022 г.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 31.08.2022 г.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

Лице за контакт – Т. Николова – гл. експерт.

09.08.2022
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е публикуван препис-извлечение на  Протокол №  3 - СтН - 2  /01.08.2022 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)

29.07.2022
Съобщение

На 29.07.2022 г. в Агенцията за хората с увреждания се проведе среща на новоназначеният изпълнителен директор доц. Д-р Георги Йорданов д. м. с представители на национално представителните неправителствени организации на и за хора с увреждания. На срещата присъства и министърът на труда и социалната политика в оставка г-н Георги Гьоков.

На срещата бяха разгледани въпроси относно евентуални промени в нормативната уредба по изпълнението на държавната политика за хората с увреждания, включително преобразуването на АХУ в държавна агенция.

Засегната беше и темата за промени в методиките за финансираните от Агенцията програми, с цел намаляване на административната тежест и улесняване достъпа до тях на евентуални бенефициенти – хора с увреждания.

Обсъди се новия ред от 01.07.2022 г. за предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса и възможните проблеми, които биха могли да възникнат.

Представителите на организациите взеха живо участие в дискусиите и дадоха своите предложения и препоръки за подобряване работата на Агенцията.

28.07.2022
Съобщение

В рубрика "Проекти и програми" е публикуван Препис - извлечение на Протокол № 2-ССД/13.07.2022 за оценка и класиране на пректни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на основание чл.46 от ЗХУ
 

20.07.2022
Уведомление

Считано от 18.07.2022 година, Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания е

Доц. Д-р Георги Йорданов Д.М.

19.07.2022
Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области
04.07.2022
Съобщение

 Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

            Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 – до 10 000 лв.;

            Компонент  2 –  до 10 000 лв.;

            Компонент  3 – до 10 000 лв.;

            Компонент  4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

            По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

            Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2022 г.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2022 г.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.  Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2022 г.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

            Лице за контакт – Т. Николова – гл. експерт.  

01.07.2022
Съобщение

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2022 г. Регистърът по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се води и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). В тази връзка заявления за вписване, заличаване и промяна в обстоятелствата следва да се подават в ИАЛ. Прилагаме линк: https://mips.bda.bg

27.06.2022
Съобщение

 

Радена Ангелова спечели бронзов медал на Световното в Нимбурк за атлети с Д

 

Радена Ангелова развя българското знаме на почетната стълбичка на световното първенство за атлети с Даун в Нимбурк, Чехия. Атлетката спечели бронзов медал на 400 м гладко бягане и донесе първият медал за България. Участието на отборът на България на FAPA (Федерация за адаптирана физическа активност)  в Чехия стана възможно с подкрепата на Агенцията за хора с увреждания и спонсорство.

Прочети още на Столица.bg: https://stolica.bg/sport/radena-angelova-specheli-bronzov-medal-na-svetovnoto-v-nimburk-za-atleti-s-daun-snimki 

20.06.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ № 2 - НПЗХУ  / 09.06.2022 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

08.06.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2 – ЦЗЗ/ 19.05.2022 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВЕНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ ПО ЧЛ. 51 И ЧЛ. 52 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

31.05.2022
Съобщение

 Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

  Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

 Проектите се изготвят съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ на  Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

      1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

      2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  04.07.2022 год .

      3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

         Допълнителна информация:

Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страница https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 /, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

     1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.

     2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.

       3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т.2.

Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги- ahu_stn@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73   

Жасмина Петкова – главен експерт

30.05.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  2 - СтН  /12.05.2022 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

11.05.2022
Съобщение

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

  1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.
  2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година
  3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:

  • На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година.
  • По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 20.06.2022 година.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Теодора Спасова – Главен експерт - дирекция ПВХУ

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                             

  

11.05.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е КАЧЕН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ №1 - ДС ОТ 15.04.2022 Г. ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ,  СПОРТНИ ОБЕКТИ

10.05.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  № 3 – СН/ 19.04.2022 г.ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

10.05.2022
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е КАЧЕН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2-ССД/21.04.2022 Г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ.46 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗХУ/

04.05.2022
Съобщение

Международната IT компания DXC ще стартира програма за откриване на работни места за възрастни с аутизъм в България. Като самата програма включва предварително обучение, както на кандидатите, така и на екипа, с който ще работят. Тази програма е разработена съвместно с водещи експерти по аутизъм и чрез нея вече над 200 възрастни с аутизъм са получили работно място в офисите на фирмата в Австралия и Англия. Повече за програмата може да прочетете тук: DXC Dandelion Program   

 Още полезна информация

28.04.2022
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на  ПРОТОКОЛ  РИ/11.04.2022 г. ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (МЕТОДИКАТА)

23.03.2022
Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани страни  - обичайни работодатели/ органи по назначаване за следното:

           Във връзка с изменение на Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване, неразделна част от Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ по чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания, утвърдено със заповед № РД-01-51/21.02.2022 г. на министъра на труда и социалната политика, обнародвана в „Държавен вестник“ бр.19 от 08.03.2022 г., срокът за подаване на проектните предложения по НПЗХУ се удължава до 11.05.2022 г.

14.02.2022
Съобщение

 Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

            Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 – до 10 000 лв.;

            Компонент 2 –  до 10 000 лв.;

            Компонент  3 – до 10 000 лв.;

            Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

            По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

            Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1.         На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.  Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

            Лице за контакт – Т. Николова

30.12.2021
Весели празници

Уважаеми колеги, партньори и приятели

Желая Ви успешна и плодотворна 2022 година. Нека тя да донесе радост и щастие на Вас и Вашите семейства.

Пожелавам Ви успешна работа с новото ръководство на Агенция за хората с увреждания и благодаря за ползотворното ни сътрудничество през последните 16 години.

                                                               С уважение,

                                                                                      Минчо Коралски

30.11.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ  ЦЗЗ № 3 /12.11. 2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

26.11.2021
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е качен ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ №2 - ДС/2 от 12.11.2021 г. за оценка на проекти по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,  спортни обекти

13.10.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ НПЗХУ № 2 / 20.09.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

08.10.2021
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е качен Препис-извлечение от Протокол № 2-ССД/27.09.2021 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания по чл.46 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/

08.10.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  3 - СтН - 2 /24.09.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

30.07.2021
Съобщение

Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания, след проведена процедура по обществено обсъждане, утвърди изменения и допълнения в Методика за финансиране  на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея:

- Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на  Центрове за защитена заетост – (Приложение 1);

- Бюджет на проектното предложение  - (Приложение 2) ;

- Таблица за оценка на административното съответствие на проектното предложение – (Приложение 3).

Същата беше обнародвана в Държавен вестник бр. 63 от 30.07.2021 г.

Направените промени ще помогнат на кандидатстващите да организират дейностите си по-ефективно в дългосрочен план, ще се генерират по-добри резултати, вкл. и при поддържане на устойчивост на защитената заетост сред една от най-уязвимите групи – хората с множество увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

Промените се наложиха и от необходимостта да се синхронизират нормативните актове с новите текстове, свързани с изменения в Закона за хората с увреждания, касаещи промени в целевата група на хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

13.07.2021
СЪОБЩЕНИЕ

Агенция за хората с увреждания уведомява всички СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, вписани в Регистър по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, че към 12.07.2021г. същата обяви КОНКУРС за финансиране на проекти със СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/Методика/.

Условията и сроковете за кандидатстване може да прочетете в публикуваната обява https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6 .

При кандидатстване е важно да обърнете внимание на критериите за допустимост, регламентирани в чл. 9 от Методиката.

02.07.2021
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е качен Препис-извлечение от Протокол № 2-ССД/21.06.2021 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания по чл.46 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/

28.06.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ НПЗХУ № 2 / 10.06.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

01.06.2021
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е качен ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ №2 - ДС от 26.05.2021 г. за оценка на проекти по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,  спортни обекти

28.05.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  2 - СтН /12.05.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

19.05.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ  ЦЗЗ № 2 /05.05. 2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

14.05.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  2 - СН /28.04.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

13.04.2021
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на  ПРОТОКОЛ - РИ/05.04.2021 г. ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (МЕТОДИКАТА)

12.04.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2 – ССД/ 06.04.2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА  ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

27.11.2020
Съобщение

ПОД Алианц Бълрагия стартира "социален проект"

Ако Вие сте човек с над 50% степен на увреждане, може да се включите към проект "Специализирано звено от осигурителни посресдници"

Пълно описание

14.10.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ НПЗХУ № 2 / 30.09.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

17.08.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2- ССД /07.08.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /МЕТОДИКАТА/, С ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕДСТВА ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗХУ/, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 10, АЛ.3, Т. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

05.08.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  2 - СтН -  /03.08.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

08.07.2020
Съобщение

 В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ  ЦЗЗ № 3 /03.07. 2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

26.06.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ № 2 /11.06.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

04.06.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ №  2 - СтН /21.05.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

19.05.2020
Съобщение

С оглед на предизвикателствата, свързани с трудностите пред функционирането на системите за подкрепа в ситуация на пандемия, които са от жизненоважно значение за живота на хората с увреждания, както и във връзка с други сериозни проблеми, свързани с изолацията на хората с увреждания в специализирани институции и домове, където съществува повишен риск от заразяване с COVID – 19, Ви информирам, че Министерство на здравеопазването (МЗ) изиска превод на практическите ръководства, предоставени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания. 

Документите са преведени с любезното съдействие на СЗО, която заедно с други организации в системата на ООН и организации на хората с увреждания, са изготвили  насоките за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания.

Предоставяме Ви за използване и разпространение следните документи:

1. Документ на СЗО относно съблюдаване на правата на хората с увреждания при овладяването на пандемията на COVID – 19;

2. Документ относно социалните аспекти при справянето с кризата и използването на правозащитен и инклузивен подход спрямо хората с увреждания;

3. Документ относно укрепване и приспособяване на мерките за обществено здраве в преходните фази на COVID-19.

18.05.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е КАЧЕН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ – ДС/04.05.2020 г. за оценка на проекти по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,  спортни обекти

30.04.2020
Съобщение

На вниманието на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания.

Информация по  проект на Министерство на труда и социалната политика / МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд

Запитване за допустимост

Презентация на програмата

Допустими дейности

28.04.2020
Съобщение

С НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ  И ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ  В  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ, ЧИИТО ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ С АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) ПОДЛЕЖАТ НА ОТЧИТАНЕ:

1. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ,  ПРИ КОИТО Е ПРИКЛЮЧИЛА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИМ ЧАСТ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ  ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПРИ УСЛОВИЯТА  И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ  И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ИЛИ ПОДПИСАНИ И СКАНИРАНИ  НА ПОСОЧЕНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АХУ – e-mail: ahu@mlsp.government.bg ;

2. ПРИ ДОГОВОРИ В  ИНВЕСТИЦИОННА ЧАСТ, ПРИ КОИТО НЕ СА ПРИКЛЮЧЕНИ  ПЛАЩАНИЯТА КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ПОДПИСАНИ И СКАНИРАНИ НА ПОСОЧЕНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АХУ – e-mail: ahu@mlsp.government.bg . СЛЕД РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ АХУ, ПОЛУЧЕНИ ПО ТОЗИ РЕД, ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ – ПОДПИСАНИ И ПОДПЕЧАТАНИ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПРИ УСЛОВИЯТА  И ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ  И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ.

22.04.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2 – ССД/ 06.04.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА  ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

03.04.2020
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2 – СН/ 27.03.2020 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

01.04.2020
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на  ПРОТОКОЛ - РИ/24.03.2020 г. ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (МЕТОДИКАТА)

30.03.2020
Комуникация чрез Система за сигурно електронно връчване

Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява  гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват  административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация,  чрез Единния портал  - www.egov.bg –  моето пространство.  

Достъпът се извършва чрез  квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител,  облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

Гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги.

Как използваме облачен квалифициран електронен подпис (КЕП)

27.03.2020
Информация

На 12.03.2020 г. Министърът на труда и социалната политика, след проведена процедура по обществено обсъждане, утвърди Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ със заповед № РД01 - 183/12.03.2020 г. Същата беше обнародвана в Държавен вестник бр. 29 от 27 март 2020 г.

В Методиката по програмата са направени някои промени, с цел от програмата да се възползват по-голям брой потенциални бенефициенти.

Чл.5, ал.2 се изменя както следва:

(2) Средствата по предходната алинея се използват за:

1. приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето, чието работно място се приспособява във връзка с изпълняване на вменените му служебни задължения;

2. за придобиване на съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.

Чл.6, ал.3 се изменя както следва:

(3) Средствата по ал. 1 могат да се използват за придобиване на:

1. активи, имащи дългосрочен характер на използване, без които наетото лице с трайно увреждане не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения;

2. съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.

Чл.7, ал.1 и ал.2 се изменят както следва:

(1) Лимитът на средствата по компонент 4 е до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

(2) Сумата по ал. 1 се отпуска за покриване на разходи за провеждане на обучителни курсове за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност.

Процедурата по изпълнението на Национална програма за заетост на хората с увреждания стартира на 27. 03. 2020 г. със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията на хората с увреждания.

23.03.2020
Указания и съвети подготвени с цел превенция от заразяване с COVID - 19
23.03.2020
Информация относно Коронавирус COVID - 19
17.03.2020
Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 и обявено извънредно положение на територията на Република България Агенцията за хората с увреждания временно преустановява приема на граждани на място.

     Молим, въпросите които имате да задавате на телефон: 02/931 80 95 или на e-mail: ahu@mlsp.government.bg.

06.01.2020
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            На 02.08.2019 г. влезе в сила Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (Наредбата). 

            Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата сте длъжни до 31 януари на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните или изработваните от Вас помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро за предходната календарна година.

            В тази връзка Ви уведомяваме, че следва да предоставите изискуемия анализ за 2019 г. в срок от 1 до 31 януари 2020 г.

            Образец на Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“ на официалният сайт на Агенцията.

25.10.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЦЗЗ № 3 /21.10. 2019 г.. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

17.10.2019
Съобщение

В рубрика Вашите съобщения е публикувана информация за Работоспособни.бг -  кариерна платформа за подкрепа на всички хора с увреждания, които активно търсят начален старт или промяна в своята професионална кариера.

17.10.2019
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗРАБОТВАНИ ПО ПОРЪЧКА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            На 02.08.2019 г. влезе в сила Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (Наредбата).  

            Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата сте длъжни до 31 януари на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на изработваните от Вас медицински изделия.

            В тази връзка Ви уведомяваме, че следва да предоставите изискуемия анализ за 2019 г. в срок от 1 до 31 януари 2020 г.

17.10.2019
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            На 02.08.2019 г. влезе в сила Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (Наредбата). 

            Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата сте длъжни до 31 януари на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро за предходната календарна година.

            В тази връзка Ви уведомяваме, че следва да предоставите изискуемия анализ за 2019 г. в срок от 1 до 31 януари 2020 г.

            Образец на Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“ на официалният сайт на Агенцията.

04.10.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ № 2–НПЗ/20.09.2019 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

02.10.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 3 – СтН/ 20.09.2019 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

26.09.2019
Сертификат за признателност

24.09.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е КАЧЕН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ – ДС/17.09.2019 г. за оценка на проекти по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,  спортни обекти

16.09.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е КАЧЕН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ №2 - ССД/ 9.09.2019 Г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

09.09.2019
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА  ПРОТОКОЛ № 2 – СН/ 30.08.2019 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)

21.08.2019
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на  ПРОТОКОЛ РИ /16.08.2019 г. ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (МЕТОДИКАТА)

14.08.2019
Стартира набирането на кандидатури за достъпен европейски град

 Европейската комисия стартира набирането на кандидатури за достъпен европейски град (Access City Award 2020). Конкурсът се провежда от 2010 година насам ежегодно и чрез него се насърчава  осигуряването на равен достъп до градския живот на хората с увреждания, признаване на усилията за повече достъпност и насърчаване на обмена на добри практики между местните власти. За участие могат да кандидатстват градове с 50 000 и повече жители в рамките на Европейския съюз, които са предприели действия за осигуряване на достъпност за хора с увреждания.

Крайният срок за подаване на формуляра за кандидатстване е 11 септември 2019 г. и ще бъдат отличени градовете, които преминават оценяване от жури на национално и на европейско ниво. По време на тазгодишното издание на конкурса ще бъдат наградени 10 победители и за първи път ще бъде връчена финансова награда на победителите, както следва:

-           Първа награда 150 000 евро;

-           Втора награда 120 000 евро;

-           Трета награда 80 000 евро.

Кандидатурите се оценяват на два етапа от национално и европейско жури.

Награждаването на победителите по традиция се прави по време на официална церемония по случай международния ден за хората с увреждания в гр. Брюксел, Белгия.

Повече информация за конкурса и за кандидатстването е достъпна на следваната интернет страницата на Европейската комисия:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en.

06.08.2019
Съобщение

В бр. 61 от 02.08.2019 г. на "Държавен вестник" е обнародвана Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, издадена от министъра на труда и социалната политика, в сила от 02.08.2019 г. Със същата се отменя Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (загл. изм., ДВ, бр. 89 от 2010 г. и бр. 54 от 2014 г.).

22.07.2019
Съобщение

На вниманието на всички регистрирани предприятия и кооперации, които ползват преференции, съгласно чл.50 ал.1 от Закона за хората с увреждания за възстановяване на 50 на сто от внесените осигуровки на работещите по трудово правоотношение лица.

Уведомяваме Ви, че средствата за  възстановени осигуровки ще се изплащат ако данните в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за Вашата структура отговарят на посочените данни в справките за периода на възстановяване на средствата.

Моля да подавате своевременно коректни данни в  Агенция за хората с увреждания, което ще улесни процедурата по възстановяване на средствата за внесени осигурителни вноски.

24.06.2019
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.            Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

17.05.2019
Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ за лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

            Уведомяваме Ви, че, съгласно чл. 105, ал. 2, във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителите гаранционният срок за предоставяните от Вас помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания е две години. На основание горното, подаваните от Вас списъци с медицински изделия за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания следва да са съобразени с нормативно установения срок.

29.01.2019
Съобщение

Фирма „Ай Мобилити“ ООД разработва иновативна високопроходима инвалидна количка. Самобалансиращата се количката има за цел да позволи преодоляването на препятствията при придвижване, както в градска, така и в планинска среда. Направените вече тестове, позволиха самостоятелното изкачване с инвалидната количка до Черни връх.

Във връзка с продължаващата работа по разработване на продукта и оптимизирането му, се набират доброволци за тестове в реална среда.

На този етап тестовете се провеждат на територията на гр. Монтана, при предварителна уговорка и възможност, и гр. София.

Поради спецификата на проекта и стадия на разработване, имаме нужда от млади и активни хора с невъзможност на движение само на долните крайници.

За повече информация и записвания може да се свържете с Ивайло Колев на 0888494444 или имейл адрес imobilityood@gmail.com.

снимка на прототипа

снимка на прототипа

 

07.01.2019
Съобщение

В рубриката "Бюлетин" е публикувана полезна информация за хората с трайни увреждания, във връзка с новия Закон за хората с увреждания и Наредба № Н-19 от 02.12.2008.

30.08.2018
Съобщение

Във връзка с прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Рубрика Нормативни актове подрубрика Становища по нормативни актове са публикувани коментарите на Комитета на ООН, както следва:

- По чл.4.3 и във връзка с член 33.3 - задължение за консултиране и активно включване на хората с увреждания.

- По член 6: относно "Жени с увреждания"

- По член 9: относно "Достъпност"

- По член 12: относно "Равнопоставеност пред закона"

- По член 19: относно "Независим живот и включване в общността"

- По член 24: относно "Право на приобщаващо образование, което включва и лесна за четене версия

- Общ коментар №6 относно равенство и не-дискриминацията

02.04.2018
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания (АХУ), свързани с въпроси,  относно  консултантски фирми – „лицензирани” и „специализирани” в написване на проекти  по програмите  на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

  1. Агенция за хората с увреждания  не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката  на проекти. Написването на проекти от подобни организации не гарантира качеството и класирането им за финансиране.
  2. Оценката на проектите  се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.
07.11.2017
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания учреди знак „ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“. Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с увреждания в техни еднолични  фирми, в специализирани предпиятия и кооперации или работодатели в обичайна работна среда. Знакът се предоставя безвъзмездно, по определен регламент, след подадено заявление в Агенция за хората с увреждания.

С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете в рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ".

11.07.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ В АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Моля, при подаване на декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, да използвате само шаблон на декларация - Приложение 3 за вече регистрирани специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

В шаблона не се правят промени – преформатиране, променяне на колони и др. Ако в списъчния състав на предприятието  има повече от трима души, се добавят само редове.

Шаблонът се подава само по електронен път и само  във формат EXCEL

Шаблонът се намира в сайта на Агенцията в рубрика Регистри, подрубрика Специализирани предприятия,  Документи и образци, под номер 5 - Шаблон на Декларация - Приложение 3 за вече регистрирани специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания

27.07.2015
Съобщение

В рубриката "Вашите съобщения" е  публикувана брошура на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  гр.Петрич. В нея са описани  услугите, които предоставя лечебното заведение.

31.01.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по програмите за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални Бенефициенти по Програмите за финансиране на проекти на Агенция за хората с увреждания, че от 01.01.2014 г. е  сила нов Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент).

За основните акценти в новия  Регламент за помощта  de minimis   можете  да прочете в коментара на Министерство на финансите – НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА МИНИМАЛНАТА ПОМОЩ ( ПОМОЩ DE MINIMIS)