^
Република България
Начало>>Процедури по ЗОП>>

Процедури по ЗОП

04.11.2019
Изработване на метод за развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания
Дата на създаване на преписката: 01.11.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: Дата: 06.12.2019 г. 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735343830
Статус: Отворена
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА .PDF - 04.11.2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА . PDF   - 04.11.2019 г.
Документация за възлагане на обществена поръчка (условия и изисквания, указания, образци и проект на договор).doc - 05.11.2019 г.
espd-request - 05.11.2019 г.
Техническа спецификация .doc - 05.11.2019 г.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА .doc - 05.11.2019г.

Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП  - 21.11. 2019г.

Протокол № 1 / 12.12.2019 г. от работата на комисията съгласно чл.54, ал.1-7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 0023-6196/27.12.2019 до участника в процедурата и представителите на средствата за масово осведомяване

Протокол № 2/23.12.2019 от работата на комисията съгласно чл.54, ал.1-7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП

Протокол № 3/02.01.2020 от работата на комисията съгласно чл.54, ьл.1-7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП

Доклад с вх. № 0023-0019/06.01.2020 от работата на комисията на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП

Решение № 0023-0026/06.01.2020 за класиране на участник

договор № 0023-0737/10.02.2020

Обявление за приключване на договор за ОП - 04.01.2021 година

05.10.2018
" Общосистемно решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги, чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане "